Barns
rettigheter

Barnekonvensjonen er vårt kompass når vi skaper innhold for barna, og vi arbeider systematisk med å fremme fysisk og psykisk helse. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med foreldrene, og gjensidig dialog er helt sentralt i dette samarbeidet.

Spørsmålene: Hva har barn rett til? og: Hva skaper god psykisk helse for barn i barnehagealder? er spørsmål vi daglig stiller oss. I FNs barnekonvensjon artikkel 3 paragraf 1 leser vi:

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Dette ser vi på som hovedoppgaven til barnehageansatte – at vi alltid tar utgangspunkt i hva som er til barnets beste. Barnets rett til å være barn henger nøye sammen med menneskesynet vårt, og hva vi tenker at barnehagen skal være for barn. Tenkningen om barn som human beings, og ikke human becomings, er helt sammenfallende med menneskerettighetene. Å behandles som subjekter er en rettighet barn har som menneske fra de er født. Med andre ord, barn skal få mulighet til å være seg selv fullt ut.

Noen av kjerneelementene i arbeidet med å skape psykisk helsefremmende miljøer rundt barn, ligger i relasjonene. Valgene vi gjør på vegne av barn, vil påvirke barnet både her og nå, og senere i livet.

Mennesker er komplekse og lever sine liv ulikt. Det vil aldri være mulig å sette to streker under et menneskes måte å leve livet sitt på, men vi kan samles om hva som kan være til barnets beste.

Leken er barns foretrukne måte å leve livet sitt på. Vi som er sammen med barn over lengre tidsperioder, ser det, og de forteller det uten betenkningstid selv: «Det viktigste i barnehagen er faktisk å leke. Fordi, hvis ikke blir det kjedelig.»

Vi jobber kontinuerlig med ansattes relasjonskompetanse, barns muligheter for lek og hvile i fleksible og frodige lekemiljøer.