Helt ny i barnehagen

Før oppstart

Trygghet fordrer tid. Vi inviterer til besøksdager i barnehagen for de yngste barna og deres foreldre i mai og juni. Disse dagene kan familiene og personalet bli kjent, og barna kan møte barnehagens fysiske miljøer og se hvor de skal være på huset m.m

Vi må huske på at dette er starten på en helt ny hverdag for barna!

Før oppstart har vi også et foreldremøte for nye foreldre, samt at to trygghetspersoner kommer på familiebesøk til de yngste barna i familiens hjem hvis dere foreldre ønsker dette. Trygghetspersonene er de som har det primære ansvaret for barnet når det starter i barnehagen. Vi lager disse møtepunktene for å legge til rette for gjensidig dialog og sikre god informasjonsflyt, samt igjen å bli bedre kjent med hverandre.

Tilvenning

Ved oppstart i barnehagen vil barn og foreldre møte trygghetspersonene, som i den første perioden tar imot barnet når det kommer, primært er de som hjelper ved måltid, stell og soving. Trygghetspersonene vil på denne måten etter hvert bli godt kjent med barnet slik at de kan tolke og forstå hva barnet trenger. Det er veldig viktig at barnet føler seg sett, hørt og forstått for å kunne få tillit til oss ansatte. Her blir det sentralt at foreldre og ansatte samarbeider slik at barnet også får en tilknytning til de som jobber på avdelingen. Sammen kan vi finne ut av hva som fungerer best for hver enkelt familie, slik at tilvenningsdager tilpasses disse behovene. Vi har ingen fasit på hvordan tilvenningsdagene skal være, men erfaringsvis ser vi at det kan være klokt å sette av en uke for å tilvenne barnet den nye hverdagen.

Den første tiden

Barnehagehøsten er preget av tilvenninger, både for nye barn, foreldre og ansatte. Omsorg, trygghet og gjensidig dialog er helt essensielt i oppstarten. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle trygghet og trygg tilknytning i barnehagen, tillit til seg selv og til andre. Den faste dagsrytmen i barnehagen er viktig i starten, da den hjelper barnet å få oversikt og opplevelser av sammenheng i den nye hverdagen. Forutsigbarhet skaper trygghet. Derfor er det færre planlagte aktiviteter og turer den første tiden i barnehagen, og mer spontane småturer med utgangspunkt i barns behov. Bare det å gå en liten tur utenfor gjerdet til barnehagen kan by på nye opplevelser for barna.