Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BARNAS HAVE

Vedtatt i årsmøtet for foreldrerådet 30.03.2023

§ 1 NAVN
Barnehagens navn er “Barnas have”. Barnehagen er organisert som en ideell, privat stiftelse.

§ 2 FORMÅL
Stiftelsens formål er å eie og drive barnehage i Bergan/Nesbryggenområdet på Nøtterøy.

Virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål. Den skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

§ 3 GRUNNKAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er barnehagens innbo og løsøre.

§ 4 RETTSLIG DISPOSISJONSEVNE. ANSVAR FOR GJELD
Barnehagestiftelsen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

§ 5 FORELDRERÅD. ÅRSMØTE
Stiftelsen skal ha et foreldreråd med oppgaver som bestemt i barnehageloven med forskrifter. Foreldrerådet skal avholde årsmøte innen utgangen av mars måned. Innkalling og underretning med saksliste skal være skriftlig og sendes/leveres foreldrene minst 14 dager før møtet avholdes.
På årsmøtet skal det føres protokoll. Styret/samarbeidsutvalget foretar innkalling og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

1. Valg av møteleder
2. Styret/samarbeidsutvalgets årsmelding.
3. Godkjennelse av regnskap og fastsettelse av budsjett.
4. Valg av medlemmer samt leder til styre og samarbeidsutvalg.
5. Valg av revisor og godkjenning av dennes honorar.
6. Foreldrebetaling pr måned.
7. Eventuell arbeidsinstruks for styrer.
8. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
9. Eventuelt forslag om oppløsning av stiftelsen, som bare kan finne sted innenfor rammen av Stiftelseslovens § 45- 52.
10. Andre saker som styret/samarbeidsutvalget ifølge lov m/forskrifter, vedtekter eller etter eget initiativ skal legge frem på årsmøtet, eller som er sendt inn av medlemmene. Styrets/samarbeidsutvalgets forslag må være inntatt i den utsendte underretningen med saksliste. Forslag fra medlemmer må for å kunne blir behandlet være styret i hende senest 14 dager før årsmøtets avvikling.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT FORELDRERÅD
Ekstraordinært foreldreråd skal avvikles når styret eller minst ¼ av foreldrene krever det.

§ 7 FLERTALLSKRAV, VEDTEKTSENDRINGER MV.
Hvert medlem av foreldrerådet har en stemme. Vedtak kan treffes ved alminnelig flertall. (Mer enn halvparten av de fremmøtte stemmer for). Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall, mens vedtak om oppløsning krever ¾ flertall.

§ 8 STYRETS/SAMARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING, MØTER MV.
Styret/samarbeidsutvalget (heretter benevnt STAU) skal ha seks medlemmer og to varamedlemmer. Tre av medlemmene samt ett varamedlem velges av og blant foreldrerådets medlemmer. Tre av medlemmene samt ett varamedlem velges av og blant de ansatte. Medlemmene velges for ett år av gangen. Leder velges av årsmøtet blant medlemmene for ett år av gangen. Umyndig kan ikke være medlem. Det påhviler foreldrerepresentantene i styret å foreslå nytt styre til foreldrerådsmøtet. Styrer skal rådføres om behov for ulik kompetanse.

STAU gjør vedtak i møte. Møter holdes etter en fastsatt plan og for øvrig når leder finner det nødvendig. Styrer har tale- og forslagsrett.

Som STAU’s vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder dette som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Referat fra STAU’s møter skal godkjennes på neste møte og settes inn i en protokoll med fortløpende sidetall. Protokollen skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder barnehagen. Tid og sted for møte skal gå frem av protokollen, likeså meningsforskjell mellom styremedlemmer som er til stede.

§ 9 STYRETS/SAMARBEIDSUTVALGETS MYNDIGHET OG PLIKTER
STAU skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og forøvrig ivareta oppgavene beskrevet i barnehageloven med forskrifter.

STAU forestår og har ansvaret for den alminnelige forvaltning av stiftelsen og representerer den utad. Myndigheten omfatter også opptak av barn etter retningslinjer fastsatt i vedtektene. Stiftelsen/barnehagen forplikter utad at STAU ved underskrift av leder og ett av de blant foreldrene valgte medlemmer.

STAU utarbeider i samarbeid med styrer et system for internkontroll i samsvar med forskrifter.

STAU skal sørge for en betryggende regnskapsførsel etter stiftelseslovens regler, herunder oppsetting av regnskapssammendrag. Regnskapet sammen med årsberetningen skal forelegges foreldrerådet på årsmøtet.

STAU besørger regnskapsfører og revisor.

STAU skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Det har ansvar for å sende årsmelding til kommunen innen fastsatt frist, jf regler for statstilskudd for barnehager og fritidshjem.

STAU har også ansvar for at stiftelsen blir meldt til Fylkesmannen dersom forvaltningskapitalen utgjør kr 50.000,- eller mer, jf stiftelseslovens §§ 18 og 19, og at det eventuelt blir sendt inn avskrift av regnskapssammendraget til Fylkesmannen, jf stiftelseslovens § 20.

STAU ansetter styrer for barnehagen, samt øvrig personell etter innstilling fra styrer.

§ 10 TAUSHETSPLIKT
De som sitter i styret og ansatte har taushetsplikt jfr. “Lov om barnehager § 20 og Forvaltningsloven § 13 og § 13 a-f. De skal underskrive taushetsløfte som skal oppbevares i arkivet.

§ 11 PEDAGOGISK GRUNNTANKE
Barnekonvensjonen er vårt kompass når vi skaper innhold for barna, og vi arbeider systematisk med å fremme fysisk og psykisk helse. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med foreldre, og gjensidig dialog er helt sentralt i dette arbeidet. Se årsplan på nettsiden baha.no.

Vi har aldersinndelte grupper på avdelingene våre.
Knøtt – avdelingen for 1 åringer
Vetter – avdelingen for 2 åringer
Troll – avdelingen for 3-4 åringer
Tusser – avdelingen for 3-4 åringer
Røttene – avdelingene for 5 åringer. Denne avdelingen er ute hele barnehageåret, på basen som heter Grevlinghiet.

§ 12 BARNEHAGENS ÅPNINGSTID OG FERIE
Barnehagens åpningstid er minimum 8 timer hver dag. Åpningstiden fastsettes av styret.

Barnehagen har stengt julaften (24. desember), nyttårsaften (31. desember), samt på onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen har stengt på helligdager, romjulen og 2 uker i juli.

Disse to ukene fastsettes senest 1. februar samme år.

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

Barnehageåret starter 1. august. Vi tilbyr kun 100% plasser.

§ 13 AREALUTNYTTING
Pr barn over 3 år er avsatt minst 4 kvadratmeter.
Pr barn under 3 år er avsatt minst 5,3 kvadratmeter.

§ 14 OPPTAK AV BARN
Barnas Have barnehage er åpen for barn i alderen 0 år og frem til skolestart.
Barn fra Færder kommune prioriteres.

Det gjøres opptak etter skriftlig søknad. Det kan først søkes etter at barnet er født. Søkere som ikke får plass plasseres på venteliste. Opptak skjer normalt en gang i året, innen utgangen av mai måned, eller ved ledigstilt plass.

Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier;

1) Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak, jf barnehagelovens §13 og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
2) Styrerens pedagogiske vurderinger skal legges til grunn ved opptaket med hensyn til barnegruppens sammensetning.
3) Barn av ansatte vil automatisk få plass når en slik er ledig i den aldersgruppe barnet befinner seg i.
4) Søsken skal prioriteres. Deretter prioriteres søsken av tidligere barn i Barnas Have.
5) Barn fra skolekretsene Torød og Oserød prioriteres
6) Når punktene 1, 2, 3, 4 og 5 er oppfylt, vil opptaket skje etter ansiennitet.

§ 15 KLAGEADGANG VED AVSLAG PÅ SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS VED HOVEDOPPTAK

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet frem til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

§ 16 BETALING AV BARNEHAGEPLASSEN.
Betaling skjer forskuddsvis innen den 5. i hver måned til en nærmere fastsatt konto. Ved barns sykdom eller ved fravær av andre årsaker betales ordinær månedsbetaling. Ved lengre tids sykdom/fravær kan betaling reduseres etter nærmere vurdering av styre/samarbeidsutvalg.

§ 17 MISLIGHOLD
Dersom det ikke er betalt for opphold innen den 5. i hver måned, og betalingsutsettelse ikke er innvilget, eller dersom foreldre/foresatte unnlater å følge vedtekter og STAUs bestemmelser, kan STAU ved skriftlig varsel gi beskjed om at barnet umiddelbart mister plassen dersom forholdet ikke er brakt i orden i løpet av 14 dager.
De som er skyldig betaling kan ikke få sine barn inn i barnehagen ved nytt opptak før all gjeld er oppgjort. STAU kan bestemme at gjeld kan dekkes ved innbetalt depositum.

§ 18 OPPHØR AV PLASS I BARNEHAGEN
Partene har 2 måneder gjensidig oppsigelse. Oppsigelsen må skje skriftlig. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i neste måned. Det samme gjelder ved reduksjon av plass.
Ved oppsigelse av plass med virkning fra 1. mai eller senere, betales det for opphold ut barnehageåret.

§ 19 DUGNAD
Foreldre med barn i barnehagen plikter å delta på de dugnadene som blir arrangert av barnehagen.
Det er 8 dugnadstimer pr familie. Dugnadene ledes av en egen dugnadsgruppe (foreldre), og vi setter opp dugnadene etter behov og jevnt over barnehageåret. Dersom man ikke har mulighet for å delta betales et gebyr kr 750,- pr dugnad.

§ 20 ATTESTER
Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen.

Personalet skal levere godkjent politiattest ved ansettelse.

§ 21 VEDTAKELSE AV VEDTEKTENE
Samtlige foreldre/foresatte får ett eksemplar av vedtektene ved melding om plass i barnehaven. De bekrefter ved sin underskrift på følgeskriv at de vedtar og er innforstått med innholdet av disse vedtekter.

Ved enhver endring i vedtektenes innhold, utsendes/utleveres et ajourført eksemplar til foreldrene med følgeskriv for bekreftelse.

§ 22 VEDTAKELSESDATO
Disse vedtekter er fastsatt den 30.03.2023.

Relaterte artikler

Årsplan 2023/24

Årsplan 2023/24

Velkommen til oss. Sammen for barnas rettigheter Det gode liv Svaret på spørsmålet om hva som er det gode liv for barn, må vise til barnets trygghet, trivsel og mulighet til å utvikle seg til å bli et selvstendig menneske. Aristoteles beskrev det så enkelt som at det...

Årsoversikt 2024

Årsoversikt 2024

2024 jan - feb - mar Barnehagen holder stengt 27 mars. apr - mai - jun Planleggingsdag 10 mai. Planleggingsdag 13 & 14 juni. jul - aug - sep Barnehagen holder stengt uke 28 og 29 okt - nov -...

COS – P kurs for foreldre

COS – P kurs for foreldre

COS – P kurs og Marte meo veiledning for foreldre Barnehagen har to sertifiserte COS-P kursholdere: Spesialpedagog Siw Kjærstad Solberg og styrer Line Melvold. Sistenevnte er også sertifisert Marte meo terapeut. Hvis foreldre opplever behov for veiledning eller...